18

TCK madde 18 ve Gerekçesi Geri verme Madde 18- (Yürürlükten kaldırılma : 23/4/2016 – 6706/36 md.) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ MADDE 18 ESKİ METNİ : MADDE 18. – (1) Yabancı bir ülkede işlenen veya işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle hakkında ceza kovuşturması başlatılan veya mahkûmiyet kararı verilmiş olan bir yabancı, talep üzerine, kovuşturmanın yapılabilmesi veya hükmedilen cezanın infazı
Tam metni incele…