TCK madde 11 ve Gerekçesi

Vatandaş tarafından işlenen suç

            Madde 11- (1) Bir Türk vatandaşı, 13 üncü maddede yazılı suçlar dışında, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı bir yıldan az olmayan hapis cezasını gerektiren bir suçu yabancı ülkede işlediği ve kendisi Türkiye’de bulunduğu takdirde, bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması ve Türkiye’de kovuşturulabilirliğin bulunması koşulu ile Türk kanunlarına göre cezalandırılır.

(2) Suç, aşağı sınırı bir yıldan az hapis cezasını gerektirdiğinde yargılama yapılması zarar görenin veya yabancı hükümetin şikayetine bağlıdır. Bu durumda şikayet, vatandaşın Türkiye’ye girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılmalıdır.

TCK MADDE 11 Gerekçesi ;

Türk vatandaşının yabancı ülkede işlemiş bulunduğu suçtan dolayı Türkiye’de yargılanabilmesi için belli koşulların gerçekleş­mesi gerekir. Bu koşullar, maddenin birinci fıkrasında belirlenmiştir.

Bunun için, failin Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de bulunması ge­rekir. Failin Türkiye’de bulunması, bir kovuşturma şartı niteliğindedir. Va­tandaşın yurt dışında işlediği suç dolayısıyla Türkiye’de Türk kanunlarına göre cezalandırılabilmesi için, bu suçun Türkiye’de kovuşturulabilir bir suç olması gerekir. Bunun belirlenmesinde Türk kanunlarının göz önünde bu­lundurulması gerektiği muhakkaktır.

Yabancı ülkede işlenen bu suçla ilgili olarak Türk kanunlarında öngö­rülen hapis cezasının aşağı sınırı bir yıldan az değilse, fail hakkında Tür­kiye’de Türk kanunlarına göre re’sen yargılama yapılacaktır. Türk vatanda­şının yabancı ülkede işlemiş bulunduğu suçun 13 üncü maddede belirlenen suçlardan olması durumunda bu madde hükmü uygulanmaz.

Buna karşılık, yabancı ülkede işlenen bu suçla ilgili olarak Türk ka­nunlarında öngörülen hapis cezasının aşağı sınırı bir yıldan az ise, fail hak­kında Türkiye’de Türk kanunlarına göre yargılama yapılabilmesi için, zarar gören şahsın veya yabancı hükümetin şikayetinin olması gerekir. Ancak, bunun için, şikayetin, vatandaşın Türkiye’ye girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılması gerekir.

Türk vatandaşının yabancı ülkede işlediği suçtan dolayı mağdur olan kimse yabancı ise; fail hakkında Türkiye’de Türk kanunlarına göre yargı­lama yapılabilmesi için, fiilin, işlendiği ülke devleti kanununa göre de suç teşkil etmesi gerekir.

Yabancı ülkede işlenmiş olan suçtan dolayı yurt dışında yargılama ya­pılmış ve hatta hüküm verilmiş olabilir.

Bu suç dolayısıyla yabancı ülkede yargılama yapılmakta olsa bile, fail hakkında Türkiye’de Türk kanunlarına göre re’sen yargılama yapılacaktır.

Buna karşılık, yurt dışında işlediği suçtan dolayı Türk vatandaşı hak­kında yabancı ülkede mahkumiyet veya beraat kararının verilmiş olması halinde, artık Türkiye’de yeniden yargılama yapılamayacaktır.

Hükümet Tasarısında vatandaş tarafından yurt dışında işlenen suçun hem Türk Kanunlarına göre hem de suçun işlendiği ülke kanunlarına göre aşağı sınırı bir yıldan az olmayan hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç olması öngörülmüştür. Ancak, bir sonraki maddede “yabancı tarafından işlenen suç” açısından ise sadece Türk Kanununda öngörülen ceza ölçü  alınmıştır. Her iki durum açısından uyumu sağlamak için, sadece Türk Ka­nununda öngörülen cezanın ölçü alınması yönünde madde metninin değişti­rilmesi uygun bulunmuştur.


Mevzuat: Tck 11. maddesi ile ilgili
 1. Yargıtay kararları içinde sorgulama yap
 2. Hukuki Net sitesinde ara
 3. Ceza Avukatı ara
 4. More from my site


  No Comments yet, be the first to reply

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.