84

TCK madde 84 ve Gerekçesi

İntihara Yönlendirme Suçu (*)

Madde 84– (1) Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Mülga ikinci cümle: 29/6/2005 – 5377/10 md.)

(4) İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar.

(*) Bu maddenin başlığı “İntihar” iken, 29/6/2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle “İntihara yönlendirme” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

TCK Madde 84 Gerekçesi :

Maddenin 1. fıkrasında bir başkasını intihara teşvik etme, azmettirme, başkasının intihar kararını güçlendirme veya başkasının intihar etmesine herhangi bir biçimde yardım etme eylemleri seçimlik hareketli suç olarak tanımlanmaktadır.

İnsan, yaşamını sürdürme konusunda sahip olduğu içgüdüye rağmen bazen algılama yeteneğinin yetersiz olması nedeniyle veya yakalandığı hastalıktan kaynaklanan ve hatta bazen ekonomik nedenler ve bazen de aşk acısı sebebiyle çektiği acı ve ızdırabın etkisiyle kişide yaşamını sona erdirmeye yönelik bir eğilime neden olabilir. Ancak bu irade hukuken geçerli sayılmaz.

Ahlaken ve hatta çoğu din tarafından onaylanmayan intihar veya intihara teşebbüs, ceza hukuku açısından da cezalandırılabilir bir hareket niteliği taşımamaktadır. İntihar veya buna teşebbüs Türk Ceza kanununda suç olarak sayılmamasına rağmen, bir başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını güçlendiren veya başkasının intiharına yardım eden kişinin bu fiilleri cezalandırılabilir niteliktedir ve kanunda suç olarak tanımlanmıştır.

İntihara yardım etme fiili, esas itibarıyla icrai davranışlarla gerçekleştirilebilir. Ancak, intiharı engelleme konusunda hukuki yükümlülük altında bulunan kişinin, bir intihar olgusuyla karşı karşıya olmasına rağmen, bu intihar girişimini önlememesi, bu teşebbüs karşısında kayıtsız davranması; intihara ihmali davranışla yardım olarak nitelendirilmek gerekir. Ancak, bunun için, kişinin intiharı önleme konusunda hukuki bir yükümlülüğünün olması şarttır.

84.Maddenin 2 fıkrasında, intihara teşvik veya yardım suçunun neticesi nedeniyle ağırlaşmış hali düzenlenmiştir. İntihara teşvik veya yardımın cezalandırılabilmesi için, kişinin intihar etmesi şart değildir. Teşvik veya yardım sonucunda intiharın gerçekleşmesi durumunda, TCK 84/2 fıkraya göre cezanın artırılması gerekmektedir.

84 maddenin 3. fıkrasında, başkalarının intihara alenen teşvik edilmesi ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun oluşabilmesi için, belli bir kişinin muhatap alınması gerekmemektedir. Örneğin sosyal medyada insanları ötenazi, açlık grevi yapmaya davet etmek…  Aleniyet için aranan temel ölçüt, fiilin, gerçekleştiği koşullar itibarıyla belirli olmayan ve birden fazla kişiler tarafından algılanabilir olmasıdır. Ayrıca aleniyetin basın ve yayın yoluyla gerçekleşmesi durumunda artırma oranı ayrıca düzenlenmektedir.

Maddenin 4. cü ve son fıkrasında, yaptığı eylemin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle, cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulacağı kabul edilmiştir. Bu durumda kasten öldürme suçu, mağdurun kendisinin araç olarak kullanılması suretiyle (dolaylı faillik) işlenmektedir.

TCK madde 84 açıklaması :

Çağdaş ceza hukukunda, istemli ölüm olarak da adlandırılan, kişinin kendi yaşamına kendisinin son vermesi yani intihar veya intihara teşebbüs etmek suç olarak kabul edilmemiştir. İntiharın suç sayılmamasının nedeni, kişinin ölme hakkının varlığı veya böyle bir hakkın tanınmış olmasından ve hukuken tasvip edilen bir davranış olmasından değil, tamamen suç politikası mülahazalarından kaynaklanmaktadır. Zira intiharın suç sayılmasını ve bu suçu işleyen kişiye ceza verilmesini hukuken açıklamak ve bundan bir yarar sağlamayı beklemek mümkün değildir. Gerçekten de, intihar gerçekleşmiş ve kişi ölmüşse ortada fail bulunmayacağından intihar edeni (müntehiri) cezalandırmak da mümkün olmayacaktır.

İntihara teşebbüs edenin, başka bir ifadeyle intihar etmesine rağmen hayatta kalan kişinin cezalandırılacağı düşünülebilirse de, böyle bir cezanın kişiyi yaşadığına pişman edeceği, psikolojisinin daha da çok bozulmasına yol açabileceği ve kişiyi her ne olursa olsun intiharı ölümle sonuçlandırmaya yöneltebileceği söylenebilir.

Ayrıca ceza hukuku sistematiği açısından da intihara teşebbüsün cezalandırılmasının teknik olarak kabulü mümkün değildir; zira asıl  fiil olan intiharın suç sayılmadığı bir sistemde, intihara teşebbüsün suç sayılması doğru değildir.

İşte tüm bu nedenlerle intihar edilmesine yardım etmek, kişinin hayatına son vermesine vesile olmak TCK 84 madde gereğince suç sayılmıştır.

Filed under: 5-Şahıslara Karşı Suçlar

Etiketler: , , , , , ,

Tuesday, December 5, 2023

 

83

TCK madde 83 ve Gerekçesi Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi             Madde 83- (1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir. (2) İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin; a) Belli bir
Tam metni incele…

82

TCK madde 82 ve Gerekçesi Nitelikli haller             Madde 82- (1) Kasten öldürme suçunun; a) Tasarlayarak, b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle, d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı, e) Çocuğa ya da beden
Tam metni incele…

81

TCK madde 81 ve Gerekçesi Kasten öldürme             Madde 81- (*) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. TCK MADDE 81 Gerekçesi : Kanunun Kişilere karşı suçlar kısmının, Hayata karşı suçlar bölümünde bulunan maddede kasten öldürme suçunun temel şekli tanımlanmıştır. Maddede yapılan düzenlemeyle, 765 sayılı Türk Ceza Kanunundan farklı olarak, suçun temel şekli
Tam metni incele…

80

TCK madde 80 ve Gerekçesi İnsan ticareti             Madde 80- (1) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/3 md.) Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle
Tam metni incele…

79

TCK madde 79 ve Gerekçesi Göçmen kaçakçılığı (*)             Madde 79- (1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan; a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan, b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan, Kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve onbin güne
Tam metni incele…

78

TCK madde 78 ve Gerekçesi Örgüt             Madde 78- (1) Yukarıdaki maddelerde yazılı suçları işlemek maksadıyla örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu örgütlere üye olanlara beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur. (3) Bu
Tam metni incele…

77

TCK madde 77 ve Gerekçesi İnsanlığa karşı suçlar             Madde 77- (1) Aşağıdaki fiillerin, siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi, insanlığa karşı suç oluşturur: a) Kasten öldürme. b) Kasten yaralama. c) İşkence, eziyet veya köleleştirme. d) Kişi hürriyetinden yoksun kılma. e) Bilimsel deneylere tabi kılma.
Tam metni incele…

76

TCK madde 76 ve Gerekçesi Soykırım             Madde 76- (1) Bir planın icrası suretiyle, milli, etnik, ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yokedilmesi maksadıyla, bu grupların üyelerine karşı aşağıdaki fiillerden birinin işlenmesi, soykırım suçunu oluşturur: a) Kasten öldürme. b) Kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme. c) Grubun, tamamen veya kısmen yokedilmesi
Tam metni incele…

75

TCK madde 75 ve Gerekçesi Önödeme             Madde 75- (1) Uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, yalnız adlî para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının yukarı sınırı üç ayı aşmayan suçların faili; a) Adlî para cezası maktu ise bu miktarı, değilse aşağı sınırını, b) Hapis cezasının aşağı sınırının karşılığı olarak her gün için
Tam metni incele…

74

TCK madde 74 ve Gerekçesi Dava veya cezanın düşmesinin etkisi             Madde 74- (1) Genel af, özel af ve şikayetten vazgeçme, müsadere olunan şeylerin veya ödenen adlî para cezasının geri alınmasını gerektirmez. (2) Kamu davasının düşmesi, malların geri alınması ve uğranılan zararın tazmini için açılan şahsi hak davasını etkilemez. (3) Cezanın düşmesi şahsi haklar, tazminat
Tam metni incele…

73

TCK madde 73 ve Gerekçesi Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar (*)             Madde 73- (1) Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. (2) Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden
Tam metni incele…

72

TCK madde 72 ve Gerekçesi Zamanaşımının hesabı ve uygulanması             Madde 72- (1) Dava ve ceza zamanaşımı süreleri gün, ay ve yıl hesabıyla belirlenir. Bir gün, yirmidört saat; bir ay, otuz gündür. Yıl, resmi takvime göre hesap edilir. (2) Dava ve ceza zamanaşımı re’sen uygulanır ve bundan şüpheli, sanık ve hükümlü vazgeçemezler. TCK MADDE
Tam metni incele…

Tuesday, December 5, 2023