70

TCK madde 70 ve Gerekçesi Müsaderede zamanaşımı             Madde 70- (1) Müsadereye ilişkin hüküm, kesinleşmeden itibaren yirmi yıl geçtikten sonra infaz edilmez. TCK MADDE 70 gerekçesi ; Bir güvenlik tedbiri olarak öngörülen müsadere açısın­dan ayrı bir zamanaşımı süresi belirlenmiştir. AÇIKLAMA: Güvenlik önlemleri de ceza için öngörülmüş yaptırım türü olduklarından belli bir süre infaz edilememeleri durumunda Devletin
Tam metni incele…

64

TCK madde 64 ve Gerekçesi Sanığın veya hükümlünün ölümü             Madde 64- (1) Sanığın ölümü halinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Ancak, niteliği itibarıyla müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine hükmolunabilir. (2) Hükümlünün ölümü, hapis ve henüz infaz edilmemiş adlî para cezalarını ortadan kaldırır. Ancak, müsadereye ve yargılama giderlerine
Tam metni incele…

55

TCK madde 55 ve Gerekçesi Kazanç müsaderesi             Madde 55- (1) Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların müsaderesine karar verilir. Bu fıkra hükmüne göre müsadere kararı verilebilmesi için maddi menfaatin suçun mağduruna iade edilememesi
Tam metni incele…

54

TCK madde 54 ve Gerekçesi Eşya müsaderesi             Madde 54- (1) İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın müsaderesine hükmolunur. Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlak açısından tehlikeli olması durumunda müsadere edilir. (2)
Tam metni incele…