63

TCK madde 63  ve Gerekçesi Mahsup             Madde 63- (1) Hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün haller nedeniyle geçirilmiş süreler, hükmolunan hapis cezasından indirilir. Adlî para cezasına hükmedilmesi durumunda, bir gün yüz Türk Lirası sayılmak üzere, bu cezadan indirim yapılır. TCK MADDE 63 gerekçesi ; Maddeyle, mahkumun suç nedeni ile şahsi
Tam metni incele…